GULF ตั้ง “กัลฟ์ อินโนวา” ลุยธุรกิจดิจิทัล ลงขันตั้ง “กัลฟ์ เอ็มพี 1” ลุย solar rooftop

GULF ตั้ง “กัลฟ์ อินโนวา” ลุยธุรกิจดิจิทัล ลงขันตั้ง “กัลฟ์ เอ็มพี 1” ลุย solar rooftop

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” ตั้ง “กัลฟ์ อินโนวา” ลุยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อลงขันตั้ง “กัลฟ์ เอ็มพี1” ถือหุ้น 70% ผ่าน GULF1 ร่วมกับ Mitsui & Co.,Ltd. ซึ่งถือหุ้น 30% ผ่านบริษัท มิตรพาวเวอร์แคปปิตอล (ไทยแลนด์) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก solar rooftop เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการ

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าเนื่องด้วยปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น GULF จึงได้มีนโยบายในการขยายธุรกิจซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของความต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย

ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อผนึกความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ าย และนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในอนาคต

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนนี้ GULF ยังแจ้งอีกว่าเมื่อ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องการจัดตั้งบริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมไปถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) และการให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานดังกล่าวแบบครบวงจรนั้น

ดังนั้น การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 ผ่าน GULF1 ร่วมกับ Mitsui& Co.,Ltd. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ผ่านบริษัท มิตรพาวเวอร์แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก solar rooftop เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการ ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด และลูกค้ารายอื่นๆ ตามที่จะตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ