JST ทุ่ม 3.3 พันล้าน จัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ 6,300 เครื่อง

JST ทุ่ม 3.3 พันล้าน จัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ 6,300 เครื่อง

จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น กางแผนทุ่ม 3.3 พันล้านบาท จัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ปี 65 จำนวน 6,300 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้า

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ JST รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์(Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้โดยก่อนหน้านี้ได้จัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์และเริ่มดําเนินการไปแล้วกว่า 300 เครื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมสําหรับปี 2565 ในการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์(“เครื่องขุดบิทคอยน์”) จํานวนไม่เกิน 6,300 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คิดเป็น มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 3,300.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 การลงทุนเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจสําหรับปี 2565 โดยการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จํานวน 1,800 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 741.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ JasTel จะจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จํานวน 1,800 เครื่องข้างต้น จาก บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด (“Premium Asset”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยในวันนี้ (21 ธันวาคม 2564) JasTel ได้เข้าทําสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องขุดบิทคอยน์จํานวน 1,800 เครื่องข้างต้น กับ Premium Asset เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการซื้อขายตามสัญญาดังกล่าวและการชําระราคาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จาก Premium Asset มีสาเหตุมาจากปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบธุรกิจจํานวนมากให้ความสนใจ และเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองขุดบิทคอยน์ ส่งผลเครื่องขุดบิทคอยน์เริ่มขาดตลาด และผู้ผลิตใช้เวลาในการผลิตและส่งมอบเครื่องนานขึ้น ในขณะที่ Premium Asset ได้จองซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จากผู้ผลิตในต่างประเทศจํานวน 1,800 เครื่องดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จาก Premium Asset จึงสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทั้ง Jastel ก็ได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขทางการค้าในการซื้อขายเครื่องขุดบิทคอยน์ดังกล่าวที่สมเหตุสมผล

บริษัทคาดว่า JasTel จะสามารถซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จาก Premium Asset ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 และรับมอบเครื่องขุดบิทคอยน์เพื่อดําเนินการได้ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2565 เป็นต้นไป

1.2 การลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตตามแผนธุรกิจสําหรับปี 2565 โดยการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ จํานวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 2,558.40 ล้านบาท การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์เพิ่มเติมในส่วนนี้ จะจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เข้า ข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการจัดซื้อในช่วงเดือนมีนาคมปี 2565 เป็นต้นไป