บอร์ด NMG ไฟเขียวลงทุน 461 ล้าน ซื้อหุ้น NNV พร้อมรีแบรนด์หุ้นเป็น NATION

บอร์ด NMG ไฟเขียวลงทุน 461 ล้าน ซื้อหุ้น NNV พร้อมรีแบรนด์หุ้นเป็น NATION

บอร์ด NMG อนุมัติซื้อหุ้น-ให้เงินกู้ยืม “เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น” มูลค่ารวม 461 ล้าน พร้อมไฟเขียวขายหุ้น NBC แก่ “ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์-บุญเอื้อ จิตรถนอม” เคาะเปลี่ยนชื่อหุ้นจาก NMG เป็น NATION

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2565 โดยบอร์ดพิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV

ซึ่ง NNV ถือหุ้นใน บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (Nation Coffee) จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee ในราคาหุ้นละ 2.7875 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นรวม 239,728,315 บาทจาก บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) และบริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมแก่ NNV เพื่อชำระหนี้สินแก่ NBC จำนวน 221,300,000 บาท ดังนั้น มูลค่าเงินลงทุนใน NNV รวมเท่ากับ 461,028.315 บาท

นอกจากนี้ บอร์ดพิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการขายหุ้นสามัญใน NBC จำนวน 691,032,167 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.4569 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NBC ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นรวม 898,341,817.10 บาท ให้แก่ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม (ผู้ซื้อ)

พร้อมกันนี้ บอร์ดพิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์จากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่ ดังนี้

NMG เปลี่ยนชื่อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันและเวลาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เม.ย.2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการผู้จัดการ NBC กล่าวว่า บริษัทฯ ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2565 โดยบอร์ดมีมติพิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ NMG ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 803,361,455 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญใน NNV จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง NNV ถือหุ้นใน Nation Coffee จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee ในราคาหุ้นละ 2.7875 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 239.73 บาท ให้แก่ NMG และ NNV จะกู้ยืมเงินจาก NMG เพื่อชำระหนี้สินแก่บริษัทฯ จำนวน 221.30 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 461.03 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business